Home > Useful Information
 
 
 
      การตรวจแก้ไขปัญหา  
     

ในบทนี้ได้กล่าวถึงลำดับการตรวจและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขั้นในการใช้เครื่องสูบ

 
     

ปัญหาประเภทเกิดเป็นประจำและวิธีแก้

1.

มีปัญหาในการดึงน้ำเข้าเครื่องสูบเพื่อเริ่มใช้งานและเครื่องสูบมีน้ำไม่เต็ม

 
• 

วาล์วกักน้ำ

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1. วาล์วกักน้ำอุดตันด้วยขยะหรือสิ่งอื่น
 

 

เอาสิ่งที่อุดตันออก
(ถ้ามีโซ่ควบคุมวาล์ว ให้ดึงโซ่นี้ขึ้นลง)

 
 
2. บ่าวาล์วสึก
 
 

บดบ่าวาล์วหรือเปลี่ยนบ่าวาล์ว

 
** หมายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ใช้ข้อแรกให้ดูปัญหาข้อถัดไป**
 
• 

เครื่องดูด

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1. อากาศถูกดูดผ่านข้อต่อท่อดูดหรือ
ผ่านที่กั้นรั่วแบบอัด
 

 

1. แก้หรือเปลี่ยนที่กันรั่วในข้อต่อท่อดูด
2. ขัน gland ให้แน่ขึ้น
3. แก้ไขให้มีน้ำเลี้ยงที่กันรั่วแบบอัด

 
 
2. สมรรถนะของเครื่องดูดตก
 
 

ซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องดูด

 
** หมายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ใช้ข้อแรกให้ดูปัญหาข้อถัดไป**
2. เครื่องสูบไม่หมุนหลังจากเปิดสวิทซ์
 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

เป็นผลของระบบป้องกันความเสียหาย
ของเครื่องสูบ

 

 
1.
2.
เปลี่ยนฟิวส์ถ้าขาด
ถ้าที่ตัดกระแสทำงานเพราะมีกระแสรั่วสู่ดิน
หรือรีเลย์ป้องกันกระแสเกินพิกัดทำงานก็ตั้งเสียใหม่ ถ้าอุปกรณ์ข้างต้นทำงานผิดปกติก็ซ่อมหรือเปลี่ยน
 
 
2.

หมุนเครื่องสูบด้วยมือได้

 
 

ถ้ามอเตอร์ไหม้หรือลวดขาดซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์

 
 
3.

มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายในเครื่องสูบ

 
 

เอาสิ่งแปลกปลอมออก

 
** หมายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ใช้ข้อแรกให้ดูปัญหาข้อถัดไป**
3.

เครื่องสูบหมุนแต่น้ำไม่ออกหรือออกน้อย

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

วาล์วน้ำออกเปิดอยู่

 
 

เปิดวาล์ว

 
 
2.

ปริมาณน้ำในเครื่องสูบก่อนเริ่มเดินไม่เพียงพอ

 
 
1.
2. 3.

ตรวจดูว่าน้ำในถังเก็บเพียงพอหรือไม่ ตรวจดูว่าน้ำรั่วขากวาล์วกักน้ำหรือไม่ ถ้าแหล่งน้ำอยู่สูงกว่าเครื่องสูบเปิดวาล์ว
ด้านดูดถ้าปิดอยู่

 
 
3.

เครื่องสูบหมุนกลับทาง

 
 

ถอดและต่อสายไฟสองเฟสจากสามเฟสเสียใหม่ เพื่อให้หมุนถูกทาง

 
 
4.

มีอากาศในกระเปาะอยู่ในเครื่องสูบ

 
 
1.
2.

เปิดวาล์วไล่อากาศ ตรวจการลาดของท่อดูดข้อต่อและกล่องที่กันรั่วแก้ไข ถ้าผิดปกติ

 
 
5.

มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในเครื่องสูบหรือท่อ

 
 
 

เอาสิ่งแปลกปลอมออก

 
 
6.

ภายในเครื่องสูบสึกหรอมาก

 
 
 

ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเท่าที่จำเป็น
ปรับช่องว่างที่แหวนกันสึก ฯลฯ

 
 
7.

หัวดูดสูงเกินไปและทำให้เกิดโพรง

 
 
1.

2.

ตรวจความสูบจากระดับน้ำถึงเครื่องสูบ
และถ้าจำเป็นก็ลดระดับของเครื่องสูบ ตรวจดูว่าวาล์วน้ำหรือท่อด้านดูดปิดอยู่บางส่วนหรือไม่ ถ้าจำเป็นก็เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหรือ
ทำความสะอาดที่กรองด้านดูด

 
 
8.

หัวที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆสูงกว่าหัวของ
เครื่องสูบ

 
 
1.
2. 3.

เปลี่ยนแปลงระบบเพื่อลดการสูญเสียหัวในท่อจ่ายน้ำ เปลี่ยนเครื่องสูบให้เหมากับงาน
เพิ่มเครื่องสูบอีกหนึ่งเครื่องต่อแบบอนุกรม

 
** หมายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ใช้ข้อแรกให้ดูปัญหาข้อถัดไป**
4.

มอเตอร์ทำงานเกินพิกัด (ใช้กระแสมากมอเตอร์ร้อน)

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

เป็นผลของระบบป้องกันความเสียหาย
ของเครื่องสูบ

 

 
1.
2.
เปลี่ยนฟิวส์ถ้าขาด
ถ้าที่ตัดกระแสทำงานเพราะมีกระแสรั่วสู่ดิน
หรือรีเลย์ป้องกันกระแสเกินพิกัดทำงานก็ตั้งเสียใหม่ ถ้าอุปกรณ์ข้างต้นทำงานผิดปกติก็ซ่อมหรือเปลี่ยน
 
 
2.

หมุนเครื่องสูบด้วยมือได้

 
 

ถ้ามอเตอร์ไหม้หรือลวดขาดซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์

 
 
3.

มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายในเครื่องสูบ

 
 

เอาสิ่งแปลกปลอมออก

 
** หมายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ใช้ข้อแรกให้ดูปัญหาข้อถัดไป**
5.

มีการสั่นสะเทือนหรือมีเสียงดังมาก

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

การตั้งศูนย์ของการต่อเพลงแบบตรงเคลื่อนไป

 
 

ตั้งศูนย์ใหม่

 
 
2.

ฐานหรือที่รับท่อไม่แข็งพอ

 
 
1.
2.

ตรวจฐานและเสริมถ้าจำเป็น
ถ้ามีแรงกระทำกับท่อมากกว่าปกติต้องจัดให้มี
ที่รับท่ออย่างเพียงพอถ้าจำเป็นเปลี่ยนจุดที่รับ
ท่อและใส่ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่นได้

 
 
3.

เครื่องสูบทำงานห่างจากจุดที่กำหนด

 
 
1.
2.

หรี่วาล์วทางออกถ้าอัตราการไหลสูงเกินไป
ถ้าอัตราการไหลน้อยเกินไป เมื่อวาล์วเปิดเต็มที่แล้ว ต้องเปลี่ยนเครื่องสูบใหม่ให้มีขนาดที่ถูกต้อง

 
 
4.

มีอากาศผสมเข้าไปกับน้ำหรือเกิดโพรง

 
 
1.
2.

ขันข้อต่อท่อทางเข้าและขันที่อัดที่กันรั่วให้แน่นขึ้น
ปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อ 3

 
 
5.

มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดในใบพัด

 
 
 

ปรับใบพัดให้สมดุลหรือเปลี่ยนใบพัด

 
6.

รองลื่นร้อนมาก

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

การตั้งศูนย์ของการต่อเพลาแบบตรงเคลื่อนไป

 
 

ตั้งศูนย์ใหม่

 
 
2.

ปริมาณของน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีไม่เหมาสม

 
 
1.
2.

เติมน้ำมันหรือจารบีถ้ามีอยู่ไม่เพียงพอ
ถ้ามีจารบีมากเกินไปอาจทำให้ร่องลื่นร้อน
ได้ต้องเปลี่ยนจารบีและใส่ใหม่ใหม่ม
ีปริมาณเพียงพอ

 
 
3.

รองลื่นแบบลูกปืนหรือลูกกลิ้งขึ้นสนิมเพราะ
น้ำรั่วเข้าไปหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในร่องลื่น

 
 
1.
2.

ทำความสะอาดเอาสนิมออก เปลี่ยนร่องลื่นถ้าจำเป็น
เอาสิ่งแปลกปลอมออก

 
 
4.

สายพานตึงเกินไป(สำหรับเครื่องสูบที่
ใช้สายพาน

 
 

ปรับความตึงให้ถูกต้อง

 
7.

ส่วนอัดที่กันรั่ว (stuffing box) รั่วและร้อนเกินไป

  A.น้ำรั่วจากที่กันรั่วประเภทอัด
 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

ที่ขันอัดที่กันรั่วไม่แน่นพอ

 
 

ขันให้แน่นขึ้นจนเหลือน้ำหยดจากที่กันรั่ว
ในอัตราที่เหมาสม

 
 
2.

ความยาวของที่กันรั่วไม่เพียงพอทำให้ช่อง
ระหว่างที่กันรั่วมากเกินไป

 
 

เปลี่ยนที่กันรั่ว ใช้ที่มีความยาวเหมาะสม

 
 
3.

ที่กันรั่วเสื่อมคุณภาพหรือปลอกเพลา
รับที่กันรั่วสึกหรอ

 
 
1.
2.

เปลี่ยนที่กันรั่ว
เปลี่ยนปลอกเพลา

 
 

B. ที่กันรั่วแบบอัดร้อนเกินไป

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

ที่กันรั่วถูกอัดแน่นเกินไปหรือ
ความแน่นไม่สม่ำเสมอ

 
 

คลายความแน่นจนกระทั่งมีน้ำหยดจากที่กัน
รั่วในอัตราที่เหมาะสม

 
 
2.

ความดันที่กระทำกันที่กันรั่วสูงเกินไป

 
 

เปลี่ยนและใช้ที่กันรั่วทนความสูงได้

 
  C. น้ำรั่วจากที่กันรั่วเชิงกล
 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

ผิวของที่กันรั่วที่เสียดสีกันเยหายเพราะ
มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในน้ำ

 
 

ขัดผิวให้เรียบหรือเปลี่ยนใหม่ป้องกัน
มิให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้

 
 
2.

แผ่นรองกันรั่วใช้ในการติดตั้งที่กันรั่ว
เชิงกลเสียหาย

 
 

เปลี่ยนแผ่นรองกันรั่ว

 
 
3.

เพลาสั่นหรือเสียหาย

 
 

แก้หรือเปลี่ยนเพลา

 

ปัญหาและวิธีแก้สำหรับเครื่องสูบจุ่มน้ำ

1.

น้ำไม่ออกจากเครื่องสูบหรือออกไม่มากพอ

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

วาล์วขาออกปิด

 
 

เปิดวาล์ว

 
 
2.

ระดับน้ำทางด้านดูดต่ำเกินไป

 
 
1.
2. 3.

ระดับน้ำต่ำเกินไปสำหรับเครื่องสูบจุ่มน้ำหรือ
ปริมาณน้ำในบ่อดูดไม่เพียงพอหรือ
บ่อน้ำให้น้ำในอัตราที่ต่ำเกินไปในทั้งสาม
กรณี แก้ไขให้ระดับน้ำสูงพอ

 
 
3.

เครื่องสูบหมุนกลับทาง(ดูได้จากที่วัดความดัน)

 
 

สลับสายไฟ 2 เฟส จาก 3 เฟส เพื่อให้มอเตอร์หมุนถูกทาง

 
 
4.

เครื่องสูบมีน้ำไม่เพียงพอเพราะมีอากาศค้างอยู่ใน
เครื่องสูบในระหว่างการทำความสะอาดบ่อ
หรือเมื่อไฟดับ

 
 

เอาอากาศที่ค้างระหว่างวาล์วกันน้ำกลับและ
ทางออกของเครื่องสูบออกเสีย (ถ้าไม่มีที่ปล่อย
อากาศออก ตั้งติดตั้งวาล์วเพื่อให้ปล่อยอากาศออกได้

 
 
5.

ที่กรองอุดตันด้วยสิ่งแปลกปลอม

 
 
 

เอาสิ่งแปลกปลอมออก

 
 
6.

ภายในของเครื่องสูบสึกมาก

 
 
 

ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นเพื่อ
ให้กลับมีช่องว่างน้อยๆระหว่างแหวน
กันสึกกับส่วนอื่นตามเดิม

 
2.

เข็มที่วัดความดันเปลี่ยนเล็กน้อยแต่เข็มที่วัดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหวมาก

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
 
1.

สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดที่แหวนกันสึก
หรือรองลื่นของเครื่องสูบ

 
 

ยกเครื่องสูบขึ้นมาถอดออกและทำความ

 
 
2.

มีแรงสูงผิดปกติกระทำกับรองลื่นกันรุน
ของมอเตอร์

 
 

แรงรุนเพิ่มขึ้นเพราะมีการสึกหรือผิด
ปกติเกิดขึ้นภายในเครื่องสูบ ยกเครื่องสูบ
ขึ้นมาถอด ตรวจและซ่อม

 
 
3.

รองลื่นกาบเพลาของมอเตอร์สึกและ
Rotor เสียดสีกับ stator

 
 

ถอดและตรวจมอเตอร์ และเปลี่ยนรองลื่นกาบเพลา ในบางกรณี จะจำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งตัว

 
 
         
     
< Previous    
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon